NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd najważniejszych zmian » Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. 2023 poz. 1113)

Ustawa z dnia 14 kwietnia 2023 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz.U. 2023 poz. 1113)

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Ustawa ma na celu objęcie w jedynym akcie prawnym przepisów regulujących przygotowanie i realizację inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych, a także modernizację już istniejących obiektów tego typu.
  • Ustawa przewiduje zaliczenie inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych do inwestycji celu publicznego.
  • Ustawa wprowadza szereg zmian, takich jak:

- wprowadzenie, wydawanej przez właściwego ze względu na miejsce lokalizacji inwestycji wojewodę, decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej,

- zastąpienie wymogu uzyskania przez inwestora, na etapie składania wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej, uzgodnień, pozwoleń, opinii, warunków, zgód bądź stanowisk, niezbędnych w świetle obowiązujących przepisów, procedurą opiniowania przez organy wskazane w art. 4 ust. 2 ustawy oraz zakreślenie tym organom 30-dniowego terminu na przedstawienie swojego stanowiska, pod rygorem uznania, że dany organ nie zgłasza zastrzeżeń, jeżeli nie wyda opinii w tym terminie,

- uproszczenie procesu uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy elektrowni szczytowo-pompowych, np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, poprzez określenie 90-dniowego terminu na wydanie tej decyzji dla inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych,

- przyznanie postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowej pierwszeństwa przed czynnościami obrotu cywilnoprawnego oraz przed postępowaniami administracyjnymi związanymi z realizacją innych inwestycji,

- odszkodowania z tytułu wywłaszczenia bądź odszkodowania za ograniczenie innych niż własność praw do nieruchomości, o których była mowa powyżej, co do zasady będą ustalane na podobnych regułach jak w przypadkach określonych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, z tym że w sytuacji, gdyby zainteresowanym stronom (inwestor – podmiot uprawniony), nie udało się uzgodnić określonej kwoty w terminie 2 miesięcy od dnia uzyskania waloru ostateczności przez decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie elektrowni szczytowo-pompowych, wysokość odszkodowania ustala wojewoda w drodze decyzji.

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001113  


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego