NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Dyrekcja

Dyrekcja

A+ A-

 

zdjęcie_strona

 


DYREKTOR IWONA WIECZOREK

doktor nauk ekonomicznych

adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego

2010 – 2014                  Prezydent Miasta Zgierza

2012 – 2015                  Członek Zarządu Związku Miast Polskich

2014 – 2015                  Członek Zarządu Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego

2012 – 2015                  Członek Powiatowej Rady Zatrudnienia w Zgierzu

2021 – obecnie               Członek Rady Biznesu – filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

2016 – obecnie               Członek Rady Menedżerów Publicznych Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego

2000 – 2004                  Członek Rady Wydziału Ekonomiczno – Socjologicznego UŁ

2006                           Prezes Stowarzyszenia „Wspólnie dla ziemi zgierskiej”

2018 – obecnie               Ekspert European Committee on Democracy and Governance (CDDG) przy Radzie Europy

2017 – obecnie               Koordynator krajowy ds. jst - Common Assessment Framework (CAF)

od 2023                       Recenzent Wydawnictwa Sejmowego

2020 – obecnie               Ekspert „Biura Programu Niepodległa”

2018 – obecnie               Członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, MSWiA, Warszawa

2018                           Ekspercka Grupa Robocza przy projekcie „Analizy popytu i podaży usług doradczych na rzecz samorządów lokalnych oraz wypracowanie rekomendacji dla sposobu funkcjonowania Centrum Wsparcia Doradczego”, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Warszawa

 2016 – 2019                Udział w Posiedzeniach Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Sejm, Warszawa

2016 – 2019                 Udział w Posiedzeniach Sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Sejm, Warszawa

2009                          Wykładowca w Euroacademy (AHE) w Paryżu i Dublinie

1997                          Staż naukowy w Ecole Superieure de Commerce Marseille-Provence we Francji

1997                          Certyfikat konsularny z zakresu: Marketing, Komunikacja, wydany przez Centre de Formation de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon

Uczestnik międzynarodowych konferencji i grup roboczych m. in. w Strassbourgu, Dubrowniku, Brukseli, Maastricht, Atenach, Wiedniu i Pradze.

Odznaczona:

 • Srebrnym Medalem za zasługi dla Policji,
 • Medalem z okazji XXX-lecia Związku Gmin Pomorskich,
 • Medalem za szczególne zasługi na polu współpracy z 9. Łódzką Brygady Obrony Terytorialnej,
 • Zgierskim Medalem za 30 lat Samorządności.


Koordynator, sekretarz, członek komitetu sterującego licznych projektów min.:

 • „Rozwój indywidualny poprzez kształcenie ustawiczne - kampania informacyjno – promocyjna”;
 • "ABC Przedsiębiorczości - wsparcie dla mieszkańców gminy Zgierz”;
 • „Sojusz dla Pracy”;
 • „Eliminacja biedy – rozwój postawy przedsiębiorczej na terenach wiejskich z wykorzystaniem ICT i biznesu”;
 • „JOBFIRMA jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+”.
 • „Społecznie aktywni – by żyło się lepiej”

Szkoleniowiec, uczestnik i organizator kilkudziesięciu konferencji i seminariów naukowych.

Autorka i współautorka ok. 60 publikacji naukowych, w tym publikacji i prezentacji w języku angielskim.

Działaczka społeczna:

 • Druhna OSP w Białej, gm. Zgierz,
 • Wnioskodawca i realizator licznych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego,
 • Zaangażowana w pracę Fundacji „Zdrowy Wybór”,
 • Aktywnie współpracuje z Uniwersytetami Trzeciego Wieku, Kołami Gospodyń Wiejskich w województwie łódzkim.

 

DIRECTOR IWONA WIECZOREK

PhD Economic Sciences

Assistant Professor at the Department of Labor and Social Policy, University of Łódź

2010 – 2014             Mayor of the City of Zgierz

2012 – 2015             Member of the Board of the Association of Polish Cities

2014 – 2015             Member of the Board of the Łódź Metropolitan Area

2012 – 2015             Member of the District Employment Council in Zgierz

2021 – present           Member of the Business Council – branch of the University of Łódź in Tomaszów Mazowiecki

2016 – present           Member of the Council of Public Managers of the Faculty of Management, University of Łódź

2000 – 2004              Member of the Council of the Faculty of Economics and Sociology, University of Łódź

2006                       President of the Association "Wspólnie dla ziemi zgierskiej"

2018 – present           Expert at the European Committee on Democracy and Governance (CDDG) at the Council of Europe

2017 – present           National Coordinator for local government units - Common Assessment Framework (CAF)

From 2023                Reviewer for the Parliamentary Publishing House

2020 – present           Expert at the "Biuro Programu Niepodległa"

2018 – present           Member of the Joint Commission of the Government and Local Government, Ministry of Interior and Administration, Warsaw

2018                       Expert Working Group on the project "Analysis of demand and supply of advisory services for local governments and the development of recommendations for the functioning of the Advisory Support Center", Ministry of Investment and Development, Warsaw

2016 – 2019              Participation in the meetings of the Parliamentary Committee on Local Government and Regional Policy, Parliament, Warsaw

2009                       Lecturer at Euroacademy (AHE) in Paris and Dublin

1997                       Research internship at Ecole Superieure de Commerce Marseille-Provence in France

1997                       Consular certificate in the field of: Marketing, Communication, issued by the Training Center of the Chamber of Commerce and Industry of Lyon

Participant in international conferences and working groups, among others, in Strasbourg, Dubrovnik, Brussels, Maastricht, Athens, Vienna, and Prague.

Awards:

 • Silver Medal for Merit to the Police
 • Medal on the occasion of the 30th anniversary of the Association of Pomeranian Municipalities
 • Medal for special merits in cooperation with the 9th Łódź Territorial Defense Brigade
 • Zgierz Medal for 30 years of Local Government

Coordinator, secretary, steering committee member of numerous projects, including:

 • "Individual development through lifelong learning - an informational and promotional campaign";
 • "ABC of Entrepreneurship - support for the residents of the Zgierz commune";
 • "Alliance for Work";
 • "Elimination of poverty - development of an entrepreneurial attitude in rural areas using ICT and business";
 • "JOBFIRMA as a model of work with unemployed people aged 50+";
 • "Socially active – for a better life"

Trainer, participant, and organizer of dozens of scientific conferences and seminars.

Author and co-author of about 60 scientific publications, including publications and presentations in English.

Social activist:

 • Member of the Volunteer Fire Brigade in Biała, Zgierz commune
 • Initiator and implementer of numerous projects within the framework of the Civic Budget
 • Engaged in the work of the "Zdrowy Wybór" Foundation
 • Actively cooperates with Universities of the Third Age, Rural Women's Circles in the Łódź Voivodeship.
 

 

 


 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego