NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Historia

Historia

A+ A-

KALENDARIUM DZIAŁALNOŚCI NIST

 

 •   3 września 2015 r. zarządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji o utworzeniu Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

 

 •   4 września 2015 r. Minister Administracji i Cyfryzacji powołuje Pana Marka Wójcika na pełnomocnika ds. organizacji NIST

 

 •   7 września 2015 r. uzyskanie zgody Prezydenta Łodzi do dysponowania nieruchomością w Łodzi przy ul. Zielonej 18

 

 •   25 września 2015 r. porozumienie o współpracy NIST z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie

 

 •   30 września 2015 r. w czasie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego Pan Marek Wójcik pełnomocnik ministra przedstawia informację nt. organizacji i planów rozwoju NIST

 

 •   30 października 2015 r. akceptacja planu finansowego NIST i zagwarantowanie środków na działalność merytoryczną przez MAiC

 

 •   6 listopada 2015 r. porozumienie o współpracy NIST ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów

 

 

 • 10 listopada 2015 r. w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odbyło się Inauguracyjne posiedzenie Rady Programowej Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

 

 •   10 listopada 2015 r. podpisanie umowy o użyczeniu nieruchomości przy ul. Zielonej 18 w Łodzi

 

 •   12 listopada przejęcie nieruchomości przy ul. Zielonej 18 w Łodzi przez NIST

 

 •   16 listopada 2015 r. przekazanie przez Ministra Skarbu nieruchomości przy ul. Zielonej 18 w Łodzi Ministerstwu Administracji i Cyfryzacji, na potrzeby Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

 

 •   19 listopada 2015 r. porozumienie o współpracy NIST z Krajowym Stowarzyszeniem Sołtysów

 

 •   24 listopada 2015 r. porozumienie o współpracy NIST ze Stowarzyszeniem Gdańsk, Gdynia, Sopot Obszar Metropolitalny

 

 • 27 stycznia 2016 r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Mariusz Błaszczak, powołuje na stanowisko pierwszego Dyrektora NIST dr Iwonę Wieczorek.


 • 25 lutego 2016 r. dr Iwona Wieczorek  przedstawiła koncepcję działalności NIST na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

 

 

CALENDAR OF NIST KEY EVENTS

 • 3/09/2015 Order of the Minister of Administration and Digitalization on the establishment of the National Institute of Local Self-Government

 

 • 4/09/2015. Minister of Administration and Digitisation appoints Mr Marek Wójcik as a plenipotentiary for the organisation of NIST

 

 • 7/09/2015 obtaining permission from the Mayor of Łódź to dispose of the real estate in Łódź at 18 Zielona Street

 

 • 25/09/2015 agreement on cooperation between NIST and the AGH University of Science and Technology in Krakow

 

 • 30/09/2015 during the Joint Commission of the Government and Local Self-Government Mr Marek Wójcik, the Minister's Plenipotentiary presents information on the organisation and development plans of NIST

 

 • 30/10/2015 acceptance of the financial plan of NIST and guarantee of funds for substantive activities by the MAiC

 

 • 6/11/2015 agreement on cooperation between NIST and the Silesian Association of Municipalities and Districts

 

 • 10/11/2015 Inaugural meeting of the Programme Council of the National Institute of Local Self-Government was held at the Ministry of Administration and Digitalization

 

 • 10/11/2015 signing of an agreement on the lending of real estate at 18 Zielona Street in Łódź

 

 • 12/11/2015 acquisition of the property at 18 Zielona Street in Łódź by NIST

 

 • 16/11/2015 transfer of the real estate at 18 Zielona Street in Łódź by the Minister of the Treasury to the Ministry of Administration and Digitization, for the needs of the National Institute of Local Self-Government

 

 • 19/11/2015 agreement on cooperation between NIST and the National Association of Village Leaders

 

 • 24/11/2015 agreement on cooperation between NIST and the Association of Gdańsk, Gdynia, Sopot Metropolitan Area

 

 • 27/01/2016 The Minister of Interior and Administration, Mr Mariusz Blaszczak, appoints Dr Iwona Wieczorek as the first Director of NIST

 

 • 25/02/2016, Dr Iwona Wieczorek presented the concept of NIST's activities at the meeting of the Committee on Local Self-Government and Regional Policy.

 

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego