NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd najważniejszych zmian » Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej (Dz.U. 2023 poz. 203)

Ustawa z dnia 13 stycznia 2023 r. o Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego Spółce Akcyjnej (Dz.U. 2023 poz. 203)

A+ A-

Opis wybranych zmian:

  • Ustawa ustanawia Fundusz Transformacji Województwa Śląskiego Spółka Akcyjna, którego celem będzie wspieranie procesu transformacji województwa śląskiego oraz wspieranie osób fizycznych i prawnych, w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom wygaszania działalności gospodarczej, w tym działalności wydobywczej węgla kamiennego, występującym na terytorium województwa śląskiego oraz poza jego terytorium.
  • Podstawowym dla realizacji celu Funduszu dokumentem będzie Strategia Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego, która będzie zawierać m.in. wnioski z analizy i diagnozy sytuacji rynkowej, identyfikację obszarów, które wymagają wsparcia w ramach realizacji celu Funduszu w perspektywie co najmniej 5 lat oraz źródła finansowania; projekt Strategii będzie podlegać konsultacjom społecznym i uzgodnieniom z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych. Strategia będzie przyjmowana przez zarząd Funduszu, po jej uprzednim zaopiniowaniu przez radę nadzorczą Funduszu.
  • Fundusz będzie mógł realizować zadania publiczne powierzone mu na podstawie umów lub porozumień zawieranych w szczególności z organami administracji rządowej, innymi jednostkami, które wykonują zadania publiczne lub jednostkami samorządu terytorialnego.
  • Zarząd Funduszu będzie się składał z 3 do 5 członków, z uwzględnieniem Prezesa Zarządu. Zarząd będzie powoływany przez radę nadzorczą. W skład rady nadzorczej Funduszu wchodzić będą przedstawiciele Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, ministra właściwego do spraw budżetu, ministra właściwego do spraw finansów publicznych, ministra właściwego do spraw gospodarki, ministra właściwego do spraw klimatu oraz ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, a także przedstawiciele wyznaczeni przez zarząd województwa śląskiego i stronę pracowniczą w wojewódzkiej radzie dialogu społecznego utworzonej w województwie śląskim.

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230000203

 


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego