NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd najważniejszych zmian » Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz.U. 2023 poz. 1073)

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz.U. 2023 poz. 1073)

A+ A-

Opis wybranych zmian: 

 • Ustawa ma na celu przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu pełnienia funkcji 
  sołtysa.

 

 • Świadczenie będzie przysługiwało w kwocie 300 złotych miesięcznie. 

 

 • W myśl ustawy świadczenie będzie przysługiwało osobom, które:
  1. pełniły funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
   gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
  2. uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 
   lat,
  3. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo 
   skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

 

 • Świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór 
  określi rozporządzenie ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydane w 
  porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej. 

 

 • Wniosek o przyznanie świadczenia będzie składany w oddziale regionalnym albo 
  placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze 
  względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. 

 

 • Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez 
  wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego dla sołectwa, w którym 
  wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji

 

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001073


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego