NIST - powrót do strony głównej
Z lewej strony ozdobny napis Niepodległa po prawej stronie drukowanymi literami napis: Polska Stulecie Odzyskania Niepodległości
Strona główna » Prawo - Przegląd najważniejszych zmian » Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz.

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023 poz.

A+ A-

Opis wybranych zmian: 

 • Ustawa ma na celu wprowadzenie w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
  nieruchomościami rozwiązań umożliwiających nabycie prawa własności użytkownikom 
  wieczystym gruntów, które nie uległy dotąd uwłaszczeniu z mocy prawa lub na 
  podstawie decyzji administracyjnej. 

 

 • Proponowane rozwiązania są kolejnym etapem reformy mającej na celu uwłaszczenie 
  użytkowników wieczystych gruntów.

 

 • W odniesieniu do nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu 
  terytorialnego cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż 
  dwudziestokrotność kwoty stanowiącej iloczyn dotychczasowej stawki procentowej 
  opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości 
  gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży, jednak nie wyższej niż 
  wartość nieruchomości gruntowej określona na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

 

 • Zgodnie z ustawą wójtowie, zastępcy wójtów, radni, małżonkowie wójtów, zastępców 
  wójtów, radnych, a także osoby pozostające we wspólnym pożyciu z wójtami, 
  zastępcami wójtów, radnymi, nie mogą:
  1. zawierać umów najmu lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, 
   w której wójt lub zastępca wójta pełni funkcję lub radny uzyskał mandat, ani umów 
   najmu lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia 
   inwestycyjno-budowlanego przez społeczną inicjatywę mieszkaniową, o której mowa w 
   art. 23 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju 
   mieszkalnictwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 790, 1114 i 1463), w której gmina dysponuje ponad 
   50% głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu;
  2. nabywać własności lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy, w 
   której wójt lub zastępca wójta pełni funkcję lub radny uzyskał mandat, ani własności 
   lokali mieszkalnych utworzonych w wyniku realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnobudowlanego przez społeczną inicjatywę mieszkaniową będącą samorządową osobą 
   prawną.

Tekst aktu: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20230001463


PDF
kontakt
Facebook
Twitter
Youtube
BIP
 
rss

Copyright © 2024 Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego